Wat zijn de gevolgen van het groeiende aantal ZZP’ers op het werkgerelateerde autogebruik?

Samenvatting van mijn bachelorscriptie, juli 2013
ZZP’ers en de auto: op weg naar groei
Auteur: Adi Kalkan

In de samenleving is er de laatste jaren steeds meer aandacht voor de rol van de zelfstandige zonder personeel (ZZP). Het aantal ZZP’ers is het afgelopen decennium verdubbeld en het einde van deze groei is voorlopig nog niet in zicht. Met name de “nieuwe ZZP’er” lijkt in opkomst te zijn. Dit is een ZZP’er die voornamelijk zijn eigen arbeid aanbiedt en anders dan de traditionele ZZP’er (zoals een winkelier of een boer) meestal weinig kapitaal nodig heeft om zijn of haar onderneming te beginnen. In de media wordt daarbij de suggestie gewekt dat de ZZP’er voornamelijk vanuit zijn eigen woning werkt en eens in de zoveel tijd bij een klant is. De ZZP’er lijkt daardoor wat betreft de werkomgeving veel overeenkomsten te hebben met thuiswerkers, die immers soms thuis werken en soms op kantoor.

In de wetenschappelijke literatuur en de media wordt er eveneens al jaren geschreven over de mogelijkheden die thuiswerken kan bieden om het autoverkeer te reduceren. Ook wordt er in de media regelmatig gesuggereerd dat ZZP’ers veel overeenkomsten hebben met thuiswerkers. Zo werken beiden groepen veel vanuit de eigen woning en zouden zij slechts in geringere mate gebruik maken van de auto. Daarnaast zijn ZZP’ers veel flexibeler dan reguliere werknemers. Dit leidt er toe dat het ZZP’erschap mogelijk ook als vorm van het nieuwe werken zou kunnen worden gezien, aangezien flexibiliteit een kernbegrip is van het nieuwe werken.

Tegelijkertijd bestaan er in de literatuur aanwijzingen dat het autogebruik (in Westerse landen) langzaam aan het stabiliseren of aan het afnemen is. Dit wordt aangeduid als de peak car travel hypothese. Deze stabilisering/daling (afhankelijk per land) is voor de economische crisis al ingetreden en lijkt te worden veroorzaakt door meer structurele redenen, zoals verzading, vergrijzing en culturele aspecten. Een andere mogelijke oorzaak zou de opkomst van nieuwe (technologische) ontwikkelingen kunnen zijn. De flexibilisering van de arbeidsmarkt zou ook één van die oorzaken kunnen zijn. In deze scriptie is daarom dan ook stilgestaan bij de vraag “Wat zijn de gevolgen van het groeiende aantal ZZP’ers op het werkgerelateerde autogebruik?”. Op basis van eerdere onderzoeken zijn er hypotheses opgesteld, waarbij er vanuit werd gegaan dat ZZP’ers minder kilometer zullen afleggen dan reguliere werknemers en dat dit effect beïnvloed wordt door de mate van urbanisatie en het inkomen. Uit de literatuur viel op te maken dat men in geürbaniseerde gebieden minder de auto gebruikt dan in minder geürbaniseerde gebieden. Daarnaast toonde de literatuur aan dat het inkomen een belangrijke kan spelen bij het autobezit en het autogebruik. Op basis van de literatuur is er verondersteld dat ZZP’ers (afhankelijk van de sector) vaker of ten minste in dezelfde mate een auto bezitten als reguliere werknemers.

Om deze hypotheses te onderzoeken is er gebruik gemaakt van zowel kwalitatieve als kwantitatieve onderzoeksmethoden. In totaal is het autogebruik (en reisgedrag) van 163 ZZP’ers bestudeerd. Aangezien dit een van de eerste onderzoeken naar de mobiliteit van ZZP’ers was, er is eerst een verkennend onderzoek gehouden, waarbij 7 ZZP’ers geïnterviewd werden. Vervolgens is er een enquête gehouden onder 156 ZZP’ers. Daaruit kwamen nieuwe, onverwachte, resultaten. Het bleek dat ZZP’ers niet significant minder, maar significant meer kilometers op jaarbasis afleggen. Hoewel ZZP’ers significant vaker in meer geürbaniseerde gebieden wonen, zorgde dat er niet voor dat ze minder rijden. Ook bleken ZZP’ers in sommige sectoren (ICT, bouw en zakelijke dienstverlening) inderdaad significant meer te verdienen dan modaal. Echter, de onderzoeksresultaten uit de enquête wezen uit dat het inkomen geen doorslaggevende rol had op het autobezit. Het lijkt er dus op dat andere factoren een belangrijke rol spelen. De interviews suggereren dat (o.a.) acquisitie mogelijk een belangrijke factor is. Er is echter meer onderzoek, op grotere schaal, nodig om vast te stellen waardoor de toename in het aantal kilometers exact wordt veroorzaakt. Hierdoor is het niet zeker te zeggen wat de gevolgen zullen zijn als het aantal (nieuwe) ZZP’er verder toeneemt. Wel lijken deze onderzoeksresultaten te suggereren dat veel stedenbouwkundige zaken heringericht moeten worden. De resultaten suggereren daarnaast dat de filedruk waarschijnlijk niet verder zal toenemen. Als ZZP’ers meer rijden dan reguliere werknemers en het aantal ZZP’ers toeneemt kan dat grote gevolgen hebben voor de inrichting van de Nederlandse gemeenten zoals we die nu kennen. Hoewel het ook onduidelijk is wat de exacte oorzaken van peak car travel zijn, biedt dit onderzoek geen aanknopingspunten om te veronderstellen dat de “nieuwe ZZP’er” een oorzaak van de peak car travel is geweest. Indien deze resultaten ook in nieuwe (herhalings)onderzoeken worden herbevestigd zal dat grote uitdagingen bieden aan het mobiliteitsbeleid zoals we dat vandaag de dag kennen.

De volledige scriptie is op te vragen bij de auteur.